ონტოლოგია

mkbergmann2

ონტოლოგია წარმოადგენს ფილოსოფიურ სწავლებას, რომელიც შეისწავლის ადამიანის ბუნებას, არსებობას. ონტოლოგია წარმოადგენს მეტაფიზიკის ნაწილს.   თვითონ სიტყვა მომდინარეობს ბერძნულიდან და ნიშნავს მოძღვრებას ყოფიერების შესახებ  (ბერძ. ontos – ყოფიერებას, ხოლო logos – მოძღვრებას ნიშნავს)

ონტოლოგია პასუხობს კითხვებს:

  • რა არის არსებობა/ყოფა?
  • არსებობა მახასიათებელია?
  • რა არის ფიზიკური ობიექტი?
  • როგორია  ობიექტის, საგნის იდენტურობა?
  • არსებობა არის თუ არა  ობიექტურობის და სუბიექტურობის მიღმა?

ონტოლოგიური კონცეფციებია:

უნივერსალური, ნივთიერება, შემთხვევით,  არსებობა, აბსტრაქტული, დეტერმინიზმი, ინდეტერმინიზმი,

Leave a Reply